Slider Evolution » Help File

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

Chương trình phối hợp hoạt động giữa cục ứng dụng và phát triển công nghệ và sở KH - CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

    1. Nâng cao hiệu quả trong công tác hỗ trợ, phối hợp hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (từ việc xây dựng các chủ trương, định hướng, chiến lược, kế hoạch hàng năm, 5 năm đến việc thúc đẩy khai thác, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học & phát triển công nghệ và đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn, đóng vai trò làm cầu nối, chuyển giao các kết quả nghiên cứu ứng dụng KHCN vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương).
    2. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện thành công các chương trình, nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ thường xuyên và các hoạt động khoa học và công nghệ khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thúc đẩy hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ gắn với yêu cầu phát triển bền vững của Tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành Tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ V đã đề ra.
    3. Tạo lập cơ sở dữ liệu về công nghệ trong và ngoài nước nhằm kết nối cung - cầu công nghệ cho doanh nghiệp và hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp triển khai có hiệu quả các Chương trình, đề án khoa học và công nghệ quốc gia khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

    1. Phối hợp trong quá trình xây dựng nhiệm vụ thực hiện thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thực hiện chủ trương theo tinh thần Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ. Hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (ưu tiên đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đầu tư tài chính, thông tin khoa học và công nghệ).
    2. Hỗ trợ chủ trương, chính sách, định hướng việc xây dựng và triển khai dự án về thành lập Khu sản xuất thực nghiệm và nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tập trung của Tỉnh; Cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và các dự án xây dựng các Trạm, Trại nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao KH&CN của địa phương.
    3. Tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ trong các tổ chức và doanh nghiệp của địa phương. Khai thác, giới thiệu, tuyên truyền, trình diễn, kết nối, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học & phát triển công nghệ và đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống. Phối hợp đề xuất thực hiện triển khai Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 và các Chương trình, đề án khoa học và công nghệ quốc gia. Hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ việc duy trì, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh các sản phẩm có thế mạnh của các ngành nghề, làng nghề truyền thống của tỉnh.
    4. Phối hợp đầu tư nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến và xây dựng giải pháp kinh tế - kỹ thuật trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông; Công nghệ sinh học; Công nghệ tiết kiệm điện LED; Công nghệ sử dụng năng lượng sạch - năng lượng tái tạo; Công nghệ tự động hóa; Công nghệ vật liệu mới; Công nghệ bảo quản sau thu hoạch và chế biến sản phẩm nông sản, thuỷ hải sản; Y tế; Bảo vệ môi trường và đặc biệt các nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về biển...
     5. Phối hợp và tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ, đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ.
DANH MỤC NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CỤC ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020
 
TT Nội dung công việc Thời gian
thực hiện
1 Các dự án đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ theo Quyết định 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giai đoạn 2013 -2015
 
 
 
 
2 Hỗ trợ triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
3 Phối hợp xây dựng các dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi giai đoạn 2011 - 2015” tập trung vào các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh.
4 Phối hợp xây dựng và triển khai dự án điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công nghệ, nhu cầu công nghệ và nhu cầu nghiên cứu theo các Chương tình KH&CN thuộc Bộ KH&CN quản lý tại các ngành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
5 Phối hợp thực hiện Dự án Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VIETGAP có kế hợp phân bón khoáng chất Nano công nghệ Đức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
6 Phối hợp thực hiện Dự án Chuyển giao xây dựng hệ thống xử lý nước mặn thành nước ngọt phục vụ cho 3 trạm biên phòng tại huyện Côn Đảo.
7 Phối hợp tổ chức hội nghị kết nối cung cầu về khoa học công nghệ tại tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
8 Hỗ trợ xây dựng và thành lập Khu sản xuất thực nghiệm và nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tập trung của tỉnh; Trạm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao KH&CN huyện Côn Đảo; Xây dựng Dự án đầu tư thành lập Trung tâm Khoa học và công nghệ biển.
9 Tổ chức hoạt động trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ các tỉnh vùng Đông Nam Bộ năm 2014 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  
II. GIAI ĐOẠN 2016-2020
10 Phối hợp triển khai dự án phát triển sản xuất các loại nông sản nhiệt đới, dược liệu có lợi thế so sánh cao (Cà phê, điều, tiêu, cao su, cây dược liệu, quả nhiệt đới,…) theo hướng nông nghiệp an toàn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giai đoạn 2015 -2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Hỗ trợ xây dựng Đề án thành lập Cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao tại tỉnh.
12 Phối hợp xây dựng và triển khai dự án Ứng dụng thiết bị và công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học vào các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản trong các ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và các ngành sử dụng nguyên liệu tại chổ.
13 Phối hợp xây dựng và triển khai dự án Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất các loại nông sản quý, các loại đặc sản, rau, hoa, nấm theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm ở quy mô công nghiệp.
14 Phối hợp xây dựng và triển khai dự án phát triển công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng khí sinh học, năng lượng từ sóng biển phục vụ sản xuất và đời sống.
15 Phối hợp xây dựng và triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao dân trí nông nghiệp, nông thôn.

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển và chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ địa phương. (19/11/2013)
Chương trình phối hợp hoạt động giữa cục ứng dụng và phát triển công nghệ và sở KH - CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 (19/11/2013)

LEFT MENU
ZenTabs Demo | ZENVERSE

TIN TỔNG HỢP

Simple News Ticker
Phần mềm quản lý Con dấu tại phòng QLHC về TTXH(PC64) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Phần mềm được viết ra nhằm đáp ứng cho nhu cầu tin học hóa công tác quản lý các nghiệp vụ liên quan tới công tác quản lý con dấu...
Quy trình kỹ thuật nuôi dông
1. Giống và đặc điểm giống
Phần mềm quản lý Nhân hộ khẩu và Đối tượng tại công an tỉnh BR – VT
Đây là phần mềm giải quyết bài toán tổng thể về công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và quản lý các đối tượng tại 3 cấp (cấp tỉnh,...
Chiết tách thành công hợp chất mới hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và cao huyết áp từ lá Xakê và vỏ quả Măng cụt
Nhóm nghiên cứu trẻ thuộc Bộ môn Hóa hữu cơ, Viện Kỹ thuật Hóa học của 
Kỹ thuật nuôi cá chẽm thương phẩm
I.Đặc điểm sinh học: - Cá chẽm (còn được gọi là cá vược) - Cá có hình dẹp thon dài, đầu nhọn, miệng rộng hơi so le. - Độ mặn: 00 /00  đến...
Quy trình kỹ thuật chăn nuôi Gà thả vườn
Một số kinh nghiệm chăn nuôi gà thả vườn cho năng suất...

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

 • TIN ẢNH

  Infinite Carousel Demo

  LIÊN KẾT

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  useronline Số người trực tuyến: 2
  Hôm nay: 21
  Ngày hôm qua: 47
  Thống kê truy cập: 158.829

  © Bản quyền thuộc về Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  Địa chỉ: 202 Bạch Đằng, P.Phước Trung - Thành Phố Bà Rịa - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  Điện thoại: (0254)3 510 475          FAX:(0254)3 510 476
  Người chịu trách nhiệm chính: CN. Đỗ Hữu Hiền
  .