Slider Evolution » Help File

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Cơ cấu tổ chức

  Sơ đồ tổ chức:


* Trại sản xuất thực nghiệm: Trại sản xuất thực nghiệm nuôi trồng thủy sản cầu Cỏ May.

** Xưởng sản xuất thử: Phục vụ tổ chức triển khai, sản xuất thử nghiệm các dự án.

     Ban lãnh đạo

     1. GIÁM ĐỐC:
CN. Đỗ Hữu Hiền
Điện thoại: (0254) 3.510.475, DĐ: 0919.051.555
Email: hiendh@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn
     - Phụ trách chung: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và trước pháp luật về chức năng, nhiệm cụ được giao.
     - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Xây dựng chiến lược quy hoạch; kế hoạch; chương trình; đề án,cơ chế chính sách;. tổ chức cán bộ; kế hoạch - tài chính; hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; bảo vệ nội bộ; phòng chống tham nhũng; chống lãng phí; phòng chống lụt bảo; quy chế dân chủ; quốc phòng - an ninh; thi đua - khen thưởng và kỷ luật; xây dựng cơ bản về tiềm lực KH&CN; duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 của đơn vị; điều hành, vận hành Ban biên tập Trang thông tin điện tử và hoạt động đoàn thể; hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống
     - Trực tiếp phụ trách: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Trại sản xuất thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Cầu Cỏ May.
     - Chủ trì quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.
     2. PHÓ GIÁM ĐỐC:

 
CN. Trịnh Thanh Hưng
Điện thoại: (0254) 3.510.475, DĐ: 0907.728.237
Email: hungtt@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn
     - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Thay mặt Giám đốc điều hành công việc khi Giám đốc đi vắng hoặc được ủy quyền.
      - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Nghiên cứu áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống thuộc các lĩnh vực công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch; nuôi trồng thủy hải sản; xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường; giống cây trồng, vật nuôi và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các hoạt động hội thảo, hội nghị, triển lãm, đào tạo; phối hợp hỗ trợ và triển khai các hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cấp cơ sở cho các huyện, thành phố (TP. Bà Rịa, TP. Vũng Tàu, huyện Tân Thành và Châu Đức).
 -  Trực tiếp phụ trách: Phòng Công nghệ sinh học và phụ trách các lĩnh vực thuộc Phòng Đào tạo và Chuyển giao công nghệ (Môi trường, nông nghiệp, xã hội và nhân văn).
 -  Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách; chủ trì quản lý và tổ chức triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm thuộc các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ công tác khác do Giám đốc phân công.
3. PHÓ GIÁM ĐỐC

CN. Cao Phước Lộc
Điện thoại: (0254) 3.510.475, DĐ: 0907.344.211
Email: loccp@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn
    - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.
   - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Nghiên cứu và phát triển công nghệ; chuyển giao công nghệ; chủ trì tổ chức và triển khai các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ của đơn vị; phối hợp hỗ trợ và triển khai hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cấp cơ sở cho các huyện (Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Côn Đảo).
   -  Trực tiếp phụ trách: Phòng Nghiên cứu phát triển công nghệ và phụ trách các lĩnh vực thuộc Phòng Đào tạo và Chuyển giao công nghệ (Cơ khí, điện tử - tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, năng lượng, xây dựng và công nghệ thông tin - truyền thông).
  -  Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách; chủ trì quản lý và tổ chức triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm thuộc các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ công tác khác do Giám đốc phân công.

Các phòng chuyên môn

     1. Phòng Hành chính - Tổng hợp
     Trưởng phòng: Giám đốc phụ trách trực tiếp
     Điện thoại: (0254) 3.510.475        (Nhánh số: 112)
     Di động: 0919.051.555

      1.1. Bộ phận Hành chính
     a. Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch và nội dung công tác, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức và người lao động hàng năm của Trung tâm, thực hiện các chế độ chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác… đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động;
     b. Tham mưu xây dựng các văn bản về quy chế, quy định điều hành nội bộ tại Trung tâm phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước;
     c. Thực hiện công tác quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ như phát hành công văn, lưu trữ hồ sơ, văn bản, sổ sách,  kế toán liên quan đến hoạt động của cơ quan và quản lý con dấu;
    d. Quản lý tài sản, kho, quỹ, sắp xếp phương tiện, trang thiết bị làm việc, hỗ trợ các phòng, bộ phận chức năng tổ chức các hội thảo, hội nghị, ... tổ chức hội họp cơ quan;
    e. Thực hiện các công tác quản lý bảo vệ an toàn cơ quan, công tác an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, quản lý và theo dõi công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan;
     f. Quản lý sử dụng và điều động các phương tiện đi lại của cơ quan, bố trí các thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động và công tác của cơ quan;
    g. Thực hiện chế độ tổng hợp và báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về các hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật.

     1.2. Bộ phận Kế hoạch tài chính

     a. Xây dựng kế hoạch hoạt động trung và dài hạn, xây dựng kế hoạch định hướng phát triển tổng thể, từng lĩnh vực của Trung tâm. Xây dựng kế hoạch thu chi tài chính hàng năm. Kiểm tra và thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước về quản lý sử dụng tài chính, tài sản,…;
     b. Giúp Giám đốc chủ trì, phối hợp cùng với các phòng, bộ phân chuyên môn thẩm định kinh phí và kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, các đề tài, dự án KH&CN;
     c. Xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động chuyên môn về khoa học và công nghệ;
     d. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tổ chức đấu thầu, thẩm định giá trong việc mua sắm, thanh lý tài sản;
     đ. Tham mưu xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; Soạn thảo các Hợp đồng         nghiên cứu khoa học, hợp đồng kinh tế và giám sát về tài chính đối với việc thực hiện các hợp đồng đã ký;
     e. Tham mưu xây dựng các văn bản về chi tiêu nội bộ và chi tiêu tài chính tại Trung tâm phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước;
      f. Kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua bán, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án;
     g. Quản lý thu - chi, theo dõi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định của nhà nước; Kiểm kê kho quỹ, lập biểu báo cáo; Mở sổ theo dõi nhập xuất các loại vật tư văn phòng phẩm, nguyên nhiên vật liệu, tiền mặt; thu nộp các khoản phí, lệ phí và các quỹ khác theo quy định;
     h. Cập nhật, ghi chép sổ sách, quản lý, lưu trữ chứng từ theo quy định; phục vụ công tác thanh, kiểm tra theo yêu cầu; theo dõi tài sản công theo chế độ quy định;
      i. Hướng dẫn các phòng chuyên môn thực hiện đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính.

     2. Phòng Đào tạo và chuyển giao công nghệ

     Trưởng phòng     :Ông Trần Đình Ngân
     Điện thoại            :(0254) 3.510.475        (Nhánh số: 114)
     Di động                : 0947.006.886

     a. Tập hợp lực lượng, tổ chức đăng ký thực hiện, nghiên cứu, triển khai, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài, dự án và dự án sản xuất thử nghiệm về KHCN. Các dự án về chương trình nông thôn miền núi, chương trình 68, các dự án về chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, các dự án về chương trình nâng cao năng suất chất lượng,…;
     b. Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật mới và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm mới và giống cây, con mới;   
      c. Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng;
      d. Hỗ trợ cho cơ quan quản lý Nhà nước về tổ chức thực hiện và triển khai các hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cấp huyện;
     đ. Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, trưng bày khoa học và công nghệ và thực hiện tư vấn, đào tạo, tập huấn bồi dưỡng để tiếp nhận công nghệ và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào phát triển sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường và đặc biệt là ứng dụng và phát triển công nghệ cao;
     e. Thực hiện các hoạt động tư vấn, giám định, phản biện về khoa học và công nghệ khi được yêu cầu và theo quy định của pháp luật;            
      f. Thực hiện các hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
     g. Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực khác như công nghệ chống xói lở bờ biển (stabiplage), công nghệ tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo, công nghệ vật liệu mới, công nghệ xử lý nước, công nghệ xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chống sét, …nhằm triển khai ứng dụng tại địa phương.

     3. Phòng Nghiên cứu phát triển công nghệ
     Trưởng phòng            :Ông Mai Xuân Giang
     Điện thoại                   :(0254) 3.510.475        (Nhánh số: 118)
     Di động                       :0917.527.280

     a. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;
     b. Nghiên cứu ứng dụng, triển khai trong lĩnh vực công nghệ thông tin và  truyền thông, cụ thể:
     - Tổ chức chọn lọc, ứng dụng các thành tựu trong lĩnh vực công nghệ truyền thông như công nghệ truyền dẫn quang tốc độ cao, công nghệ truy nhập, mạng internet thế hệ mới, công nghệ quản lý mạng,...;
     - Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các thành tựu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm như cơ sở dữ liệu, công nghệ cổng, công nghệ nội dung, phát triển phần mềm trên công nghệ web, phần mềm nguồn mở,...; 
     - Tổ chức chọc lọc, ứng dụng các công nghệ phần cứng và mạng máy tính nhằm tư vấn, hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin tại địa phương;
      c. Xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển công nghệ theo định hướng tại địa phương;
      d. Hỗ trợ cho cơ quan quản lý Nhà nước về các hoạt động kỹ thuật trong lĩnh vực ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ & hạt nhân.
      đ. Tổ chức triển khai hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.

       4. Phòng Công nghệ sinh học
      Phó giám đốc kiêm nhiệm         :Ông Trịnh Thanh Hưng
       Điện thoại                                     :(0254) 3.510.475        (Nhánh số: 115)
       Di động                                         :0907.728.237

       a. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học thực vật để nuôi cấy tế bào và thu nhận sản phẩm từ tế bào thực vật;
       b. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học động vật để giữ giống các loại động vật có năng xuất;  nghiên cứu thu nhận các sản phẩm từ động vật; nghiên cứu cải tạo, nhân giống gia súc, gia cầm, thủy sản có giá trị cao; nghiên cứu sản xuất giống thuỷ sản;
       c. Nhân nhanh giống các loại cây trồng đặc thù của địa phương; Lai tạo giống cây trồng mới, tăng khả năng chống bệnh cho cây trồng; phục tráng các giống cây; Bảo tồn các giống cây trồng quý hiếm tại địa phương;
       d. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học vi sinh vật để thu nhận sinh khối vi sinh vật phục vụ chăn nuôi gia súc gia cầm; thủy sản; nghiên cứu xử lý môi trường; nghiên cứu quá trình hoạt động của vi sinh vật để tạo sản phẩm;
       đ. Nghiên cứu, ứng dụng di truyền và sinh học phân tử để bảo tồn nguồn gen các động thực vật có giá trị và quý hiếm nhằm lai tạo, chuyển giao ứng dụng các nguồn gen quý hiếm trên địa bàn tỉnh;
       e. Sản xuất các chế phẩm sinh học: như phân bón, thực phẩm chăn nuôi, chất kích thích tăng trưởng, bảo quản sau thu hoạch, bảo vệ môi trường…;
        f. Lập các mô hình trình diễn sản xuất với hệ thống canh tác tiên tiến theo hướng nông nghiệp hữu cơ đối với các loại cây trồng đã có đủ luận cứ khoa học; Lập các mô hình trình diễn sản xuất các sản phẩm sạch, đạt hiệu quả cao trên một đơn vị diện tích;
       g. Tổ chức thí điểm một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình chăn nuôi sạch và an toàn vệ sinh thực phẩm; Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất các giống và lập mô hình trình diễn…;
       h. Hỗ trợ cho cơ quan quản lý Nhà nước về các hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (ưu tiên công nghệ gen, enzym - protein), phát triển công nghệ cao trong các lĩnh vực: Nông – lâm - ngư, y tế, công nghiệp chế biến, bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng.

      5. Trại sản xuất thực nghiệm nuôi trồng thủy sản cầu Cỏ May
      Giám đốc kiêm nhiệm     :Ông Đỗ Hữu Hiền
      Điện thoại                        :(0254) 3.510.475      
      Di động                            :0919.051.555

      a. Nơi liên kết giữa các nhà quản lý - doanh nghiệp - khoa học - người sản xuất cùng tổ chức các mô hình trình diễn ứng dụng KHCN trong các lĩnh vực thủy hải sản;
      b. Thực hiện triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm, khảo nghiệm để hoàn chỉnh các quy trình kỹ thuật phù hợp với địa phương đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản;
      c. Nơi tổ chức sản xuất thực nghiệm giống các loại thủy hải sản; thử nghiệm các chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản,…;
      d. Nơi triển khai kết quả nghiên cứu của các đề tài KHCN; Thực tế hoá các kết quả được nghiên cứu trong Phòng thí nghiệm;
      đ. Tổ chức đào tạo tập huấn và chuyển giao kết quả cho các hội, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT về các kỹ năng ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao để áp dụng vào trong sản xuất và đời sống.

      6. Xưởng sản xuất thử
      Giám đốc kiêm nhiệm    :Ông Đỗ Hữu Hiền
      Điện thoại                       :(0254) 3.510.475      
      Di động                           :0919.051.555

      a. Tổ chức nghiên cứu, chế tạo cải tiến công nghệ, xây dựng, lắp đặt các thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
      b. Tổ chức thực hiện triển khai thí điểm các dự án sản xuất thử nghiệm và sản xuất các vật liệu theo công nghệ mới phù hợp với điều kiện KT-XH địa phương;
       c. Thực hiện đo kiểm, hiệu chỉnh, sửa chữa các thiết bị, máy móc phù hợp với khả năng của Trung tâm.
      d. Tổ chức thương mại hóa các sản phẩm, quy trình công nghệ đã được sỡ hữu hoặc nhận chuyển giao từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật

 

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Cơ cấu tổ chức (18/11/2013)
Chức năng - nhiệm vụ (19/11/2013)

LEFT MENU
ZenTabs Demo | ZENVERSE

TIN TỔNG HỢP

Simple News Ticker
Phần mềm quản lý Con dấu tại phòng QLHC về TTXH(PC64) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Phần mềm được viết ra nhằm đáp ứng cho nhu cầu tin học hóa công tác quản lý các nghiệp vụ liên quan tới công tác quản lý con dấu...
Quy trình kỹ thuật nuôi dông
1. Giống và đặc điểm giống
Phần mềm quản lý Nhân hộ khẩu và Đối tượng tại công an tỉnh BR – VT
Đây là phần mềm giải quyết bài toán tổng thể về công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và quản lý các đối tượng tại 3 cấp (cấp tỉnh,...
Chiết tách thành công hợp chất mới hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và cao huyết áp từ lá Xakê và vỏ quả Măng cụt
Nhóm nghiên cứu trẻ thuộc Bộ môn Hóa hữu cơ, Viện Kỹ thuật Hóa học của 
Kỹ thuật nuôi cá chẽm thương phẩm
I.Đặc điểm sinh học: - Cá chẽm (còn được gọi là cá vược) - Cá có hình dẹp thon dài, đầu nhọn, miệng rộng hơi so le. - Độ mặn: 00 /00  đến...
Quy trình kỹ thuật chăn nuôi Gà thả vườn
Một số kinh nghiệm chăn nuôi gà thả vườn cho năng suất...

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

 • TIN ẢNH

  Infinite Carousel Demo

  LIÊN KẾT

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  useronline Số người trực tuyến: 2
  Hôm nay: 21
  Ngày hôm qua: 47
  Thống kê truy cập: 158.829

  © Bản quyền thuộc về Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  Địa chỉ: 202 Bạch Đằng, P.Phước Trung - Thành Phố Bà Rịa - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  Điện thoại: (0254)3 510 475          FAX:(0254)3 510 476
  Người chịu trách nhiệm chính: CN. Đỗ Hữu Hiền
  .