TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Phần mềm quản lý Nhân hộ khẩu và Đối tượng tại công an tỉnh BR – VT

Đây là phần mềm giải quyết bài toán tổng thể về công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và quản lý các đối tượng tại 3 cấp (cấp tỉnh, cấp thành phố, thị xã, huyện và cấp phường, xã, thị trấn) và đã đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:
- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và quản lý các đối tượng tại Công an các xã, phường, thị trấn/ huyện, thị xã, thành phố và  Cấp tỉnh;
- Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) về nhân khẩu, hộ khẩu và đối tượng của toàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý hành chính về nhân khẩu, hộ khẩu và đối tượng của Công an các địa phương nói riêng và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung;
- Xây dựng được bộ công cụ đồng bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) cho 3 cấp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối giữa 3 cấp quản lý hiện nay.

+ Sản phẩm cấp xã, thị trấn, phường:+ Sản phẩm cấp huyện, thị xã, thành phố:+ Sản phẩm cấp tỉnh: