TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Cơ sở pháp lý

1. Quyết định số 6596/QĐ.UB của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành ngày 23/12/2000, Về việc thành lập Trung tâm Tư vấn, phát triển công nghệ và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
[ Xem chi tiết ]


2. Quyết định số 5138/QĐ.UB của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành ngày 20/07/2004, Về việc Chuyển đổi Trung tâm Tư vấn phát triển công nghệ và Môi trường thành Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh
[ Xem chi tiết ]

3. Quyết định số 481/QĐ.UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành ngày 01/03/2013, Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
[ Xem chi tiết ]