TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Mô hình thử nghiệm ứng dụng năng lượng mặt trời tại TT UDTBKHCN